Opening tijdens Koningsdag

Op Koningsdag (vrijdag 27 april) is onze serviceshop in Den Haag geopend, maar zijn Amsterdam en Rotterdam gesloten!

De privacy code van PC Refresh

Wij respecteren de privacy van al onze klanten en alle bezoekers van onze website. Wij garanderen dat de door u verstrekte persoonsgegevens door ons vertrouwelijk worden behandeld, conform de Wet bescherming persoonsgegevens en het bepaalde in deze privacy code.

Persoonsgegevens zullen door ons onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens zullen, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, uitsluitend door PC Refresh worden verwerkt, waaronder mede begrepen het aan derden verstrekken, indien:

  • u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van uw verzoek, en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, óf;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan PC Refresh onderworpen is.

Voor de uitvoering van overeenkomsten, worden persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, verstrekt aan banken om betalingen te effectueren. Voorts worden in dat kader aan postorderbedrijven naam- en adresgegevens verstrekt om zendingen te kunnen uitvoeren en aan hostingproviders gegevens welke op onze website door u worden ingevoerd, alsmede gegevens welke verzonden worden in het kader van e-mailverkeer tussen u en ons.

Ons personeel alsmede derden aan wie wij voor u uit te voeren werkzaamheden eventueel uitbesteden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, conform het bepaalde in deze privacy code.

Verwerking van middels onze website verstrekte gegevens

De op de website door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit noodzakelijk is.

Wij verzamelen gegevens eveneens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door de bezoekers daarvan. In dat kader maken wij bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij zullen de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch wij, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de computergebruiker. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van onze website niet optimaal kunt benutten.

Nieuwsbrieven afkomstig van PC Refresh, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties ontvangt u uitsluitend met uw toestemming. In dit kader ontvangt u geen aanbiedingen van derden. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van PC Refresh dan kunt u dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.

Gegevensverwerking bij uitvoering van werkzaamheden

Bij het (her)installeren van Pc’s en laptops, alsmede het verrichten van reparatie- en/of andere werkzaamheden ten aanzien van uw apparatuur, kunnen wij toegang verkrijgen tot uw computerbestanden en persoonlijke gegevens. In geval de werkzaamheden worden uitgevoerd door derden, zullen wij, indien mogelijk, de harddisk van uw apparaat verwijderen voordat wij het apparaat aan de betreffende derde beschikbaar stellen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wat vaak aan de orde is bij nieuwere apparatuur, dan geldt het bepaalde in deze privacy code ook ten aanzien van deze derden.

Alle informatie en gegevens die op uw apparatuur zijn opgeslagen, of anderszins van u zijn verkregen, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Dat betekent onder meer dat bestanden die op uw apparatuur zijn opgeslagen niet worden geopend, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming vragen wij onder meer indien en voor zover dit voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden nodig is, bijvoorbeeld indien een productcode nodig is om een betaald programma te activeren. Bestanden die op uw apparatuur zijn opgeslagen, zullen nimmer ter beschikking worden gesteld van derden, anders dan in verband met de omstandigheid dat de werkzaamheden door een derde worden uitgevoerd, en ook dan uitsluitend zoals hiervoor is beschreven.

Echter dient u zich ervan bewust te zijn dat bestandsnamen en verkleinde weergaven van plaatjes (zogenaamde thumbnails) voor ons dan wel de uitvoerende derde partij altijd zichtbaar zijn. Dit geldt tevens voor afzenders van e-mailberichten, de daarin vermelde onderwerpen en bij het opstarten van het e-mailprogramma openstaande e-mailberichten. Dit betekent dat indien er sprake is van vertrouwelijke informatie ter zake, wij u adviseren een adequate back-up te maken van de gegevens en de gegevens van de apparatuur te verwijderen alvorens de apparatuur voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking te stellen.

Tenzij u nadrukkelijk hebt aangegeven dat de op uw apparatuur opgeslagen gegevens blijvend mogen worden verwijderd, wordt bij elke herinstallatie een dubbele back-up van uw foto’s, documenten, e-mailberichten, adresboek en overige gegevens gemaakt. Deze back-ups worden in onze werkruimte bewaard waarbij wij er zorg voor dragen dat uw gegevens beveiligd worden opgeslagen. Voor het verwijderen van back-upgegevens van onze klanten hanteren wij vaste tijdsintervallen. Dit betekent dat uw back-upgegevens tussen 14 en 30 dagen na oplevering van de werkzaamheden door ons worden verwijderd. Wij verwijderen back-upgegevens in beginsel niet direct na oplevering omdat de mogelijkheid bestaat dat niet alle gegevens na oplevering correct zijn teruggeplaatst op uw apparatuur, dit hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een nalaten van PC Refresh, maar kan ook optreden door wijziging van het besturingssysteem, e-mailprogramma of andere programmatuur.

Van de hierboven vermelde bewaartermijnen kan altijd op uw verzoek worden afgeweken, zo kunnen back-upgegevens langer worden bewaard, indien u dit wenselijk vindt. Ook kunnen back-upgegevens eerder worden verwijderd indien u nadrukkelijk aangeeft dat u deze back-upgegevens niet langer nodig hebt. Indien wij back-upgegevens op uw verzoek eerder verwijderen of zonder mededeling uwerzijds de bewaartermijn niet hebben verlengd, geschiedt dit uiteraard voor uw eigen risico.

Hebt u specifieke wensen met betrekking tot de wijze waarop PC Refresh uw informatie en gegevens verwerkt, dan kunt u dat aangeven en trachten wij u hierin zoveel mogelijk tegemoet  te komen.

Recht op inzage en correctie

Op verzoek biedt PC Refresh bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Op verzoek biedt PC Refresh bezoekers van haar site de mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie van hen te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, gelieve contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

PC Refresh
Stephensonstraat 48
2561XW ’s-Gravenhage

E-mailadres: info@pcrefresh.com
Telefoonnummer: 070 220 00 01
KvK-nummer: 54482844